jul 022014
 

Eind vorig jaar hebben we een enquête onder onze leden gehouden. De resultaten hebben we in februari gepresenteerd op de ledenvergadering, maar we hebben inmiddels ook de vraag gekregen of de resultaten een keer op de website kunnen worden gepresenteerd. We geven daar uiteraard graag gehoor aan.

Algemene gegevens

Alle leden hebben een uitnodiging gekregen op het email adres (of adressen) die bij ons bekend waren. In totaal hebben  87 leden de enquête ingevuld. De respons was breed verdeeld: actieve sporters, vrijwilligers en ouders hebben voor zichzelf en/of hun kind(eren) de vragenlijst doorlopen. Het langste lidmaatschap liep vanaf 1972, de jongsten vanaf 2013. Ook waren deelnemers uit alle activiteiten van de vereniging vertegenwoordigd:  zwemmers van de zaterdagochtend, vanuit de selectie, de waterpolo en het trimzwemmen.

Hieronder geven we de resultaten per groep weer in tabelvorm, met daaronder enkele opmerkingen zoals die bij de vragenlijst door individuele respondenten zijn gemaakt. Tijdens de enquete zijn de deelnemers alleen gevraagd om een beoordeling te geven van de activiteiten waar zij (of hun kinderen) ook daadwerkelijk aan deelnemen.

 

Zaterdagochtend 

% Goed Voldoende Matig
Les algemeen 72 21
Begeleiding tijdens de lessen 62 31
Informatie rondom de lessen 48 41 3
Activiteiten buiten reguliere lessen 41 48 3

 

Voor de zaterdagochtendgroep worden de recreatieve zwemwedstrijden en de recreatieve waterpolotoernooien georganiseerd. Deze worden door de deelnemers als zeer goed ervaren, met als aandachtspunt de informatievoorziening rondom deze activiteiten.

 • Opmerkingen: enthousiast team!
 • Recreatieve zwemwedstrijden: zou gezelliger zijn als er meer kinderen meedoen
 • Minipolotoernooien: Gezellig, goed georganiseerd! Het mogen meer toernooien zijn

Economische enquête in Wetteren-Overbeke

Selectiezwemmen

% Goed Voldoende Matig
Training algemeen 70 20
Begeleiding tijdens de training 70 20
Informatie rondom training 30 60
Activiteiten buiten reguliere training 20 70
Wedstrijden algemeen 50 17 17
Begeleiding tijdens wedstrijden 17 33 33
Vervoer bij wedstrijden 50 17 17

 

De enquête was uitgezet kort na de wisselingen in de trainersgroep van de selectiezwemmers. De trainingen werden goed ontvangen, echter de begeleiding tijdens de wedstrijden moest verbeteren! De begeleiding van de selectie heeft n.a.v. de bevindingen (en ook de eigen waarnemingen) enkele verbeteringen doorgevoerd en evalueert ook regelmatig de vorderingen.

 • Opmerkingen: goede oplossing voor trainers gevonden, kinderen worden goed gemotiveerd, weinig kinderen maar de organisatie is goed, feedback tijdens wedstrijden is belangrijk

 

Waterpolo

% Goed Voldoende Matig
Training algemeen 48 43 7
Begeleiding tijdens de training 43 43 12
Informatie rondom training 38 41 19
Activiteiten buiten reguliere training 33 43 21
Wedstrijden algemeen 83 14
Begeleiding tijdens wedstrijden 54 37 6
Vervoer bij wedstrijden 77 14 6

 

Alhoewel de sfeer bij de meeste trainingen als (zeer) positief wordt ervaren zijn de deelnemers wel kritisch als het gaat om de inhoud en de begeleiding van de trainingen. Uit de opmerkingen blijkt dat men over het algemeen wel onderkent dat ambitieniveau en mogelijkheden niet altijd gelijk opgaan.

 • Opmerkingen: niet altijd duidelijk wie training verzorgt, onduidelijk op website wanneer trainingen stoppen, meer tactiek en theorie mag, sfeer erg goed, aandacht voor teamvorming bij jeugd is nodig

 

Bekendheid met activiteiten en media

  Bekend Doet mee
  Ja Een beetje Nee Ja Nee
Grote Club Actie 93% 4% 43% 33%
Kerststerren 82% 6% 4% 36% 33%
Aquafun 37% 18% 39% 15% 55%
Jeugdweekend 64% 13% 15% 31% 42%
Sinterklaas 61% 18% 15% 28% 40%
Ledenvergadering 63% 15% 12% 24% 45%
Website 88% 6% 1% 66% 13%
E-mail nieuwsbrief 93% 3% 72% 7%
Facebook 33% 19% 39% 21% 52%
Twitter 25% 12% 52% 12% 61%

 

De acties van de vereniging zijn – met uitzondering van de aquafun – redelijk tot goed bekend. De wijze waarop we invulling geven aan aquafun als een ‘algemene verenigingsactiviteit’ zullen we verder moeten onderzoeken. Van de media valt op dat de email nieuwsbrief bekend is en ook goed wordt bekeken. Facebook en twitter is minder bekend maar wordt ook nog relatief weinig als communicatiemedium gebruikt. 

Vrijwilligers

We hebben gevraagd wat onze leden vinden van meer of minder vrijwillig meedraaien met activiteiten, en onder welke voorwaarden. En of ze daar voor gevraagd of op aangesproken mogen worden.

 • Veel leden:
  • Vinden dat een vereniging niet zonder vrijwilligers kan functioneren
  • Vinden dat de vereniging best wat meer kan vragen van de leden
  • Willen best wat extra’s doen voor DOS, af en toe of structureel
  • Willen wel extra contributie betalen, als activiteiten dan door kunnen blijven gaan
  • Vinden dat het werk niet altijd op dezelfde schouders terecht moet komen
 • Suggesties:
  • Eindejaarsfeest/BBQ voor vrijwilligers
  • Overzicht maken met te verrichten activiteiten met intekenmogelijkheid
  • Vraag ook mensen voor kleine dingen, zoals drinken geven bij een wedstrijd
  • Vragen en blijven vragen….!
  • Vraag jeugd vanaf bepaalde leeftijd te assisteren

De resultaten geven aanleiding om de wijze waarop we als vereniging vrijwilligers zoeken in inzetten goed moeten bekijken: We moeten meer activiteiten opsplitsen in overzichtelijke taken en simpelweg minder schroom hebben om ouders en leden te vragen een steentje bij te dragen. Op grond van de enquête blijkt dat iedereen zich realiseert dat vele handen licht werk maken en dat vrijwel iedereen zich op die wijze (en onder die voorwaarden) ook voor de vereniging wil inzetten.

De belangrijkste conclusies en hoe nu verder

Hierboven hebben we – tussen de resultaten – al wel wat beschouwingen en conclusies aangegeven. Samenvattend (voor zover dat kan met zoveel antwoorden en meningen):

 • Conclusies
  • De leden zijn over het algemeen tevreden, kritiek en en gewenste verbetering spitst zich toe op duidelijke aandachtspunten.
  • De informatievoorziening kan beter (met name naar de ouders van jeugdleden)
  • Noodzaak inzet vrijwilligers is onderkend en leden/ouders vinden het niet erg daarop aangesproken te worden

De mogelijke verbeteringen die we als bestuur (samen met de leden)  oppakken liggen in het verlengde hiervan. En daarbij hebben we natuurlijk ook aandacht voor de gerichte opmerkingen, suggesties en punten van kritiek die in de enquête zijn aangegeven.

 • Aandacht voor:
  • Informatievoorziening over wat we doen en waarom
  • Betrekken leden en inzetten vrijwilligers
  • Opmerkingen en suggesties uit enquête oppakken

Rest ons op dit punt om iedereen die de enquête heeft ingevuld (nogmaals) te bedanken voor de tijd, de beoordeling en de opmerkingen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van de enquête, deze samenvatting of anderszins, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met (één van) de bestuursleden.

Het bestuur.